ریتریت نزدیک به مرکز

دوست و همراه عزیز
برای شرکت در این ریتریت لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید. سپاسگزاریم از وقتی که می گذارید :