آلبوم اندیشه در 10 بخش با هدف ایجاد تمرکز و آرامش در ذهن شما در زمان کار، مطالعه و آموزش ایجاد شده است. محتوای ارائه شده در این آلبوم بیش از 12 ساعت موسیقی را دربر می گیرد.

موسیقی می تواند به شما کمک کند تمرکز خود را حفظ کنید، در کار خود عمیق شوید، و کارهایتان را با رضایت بیشتری انجام دهید. اما همه اینها در صورتی محقق می شود که موسیقی درستی برای کار کردن انتخاب کرده باشید.

موسیقی مثبت و انرژی بخش به شما انرژی مثبت می بخشد.