آلبوم “ابدیت” شامل ده بخش و بیش از 18 ساعت موسیقی آرام بخش جهت استفاده برای خواب و افزایش هرچه بیشتر کیفیت استراحت شماست.

تاثیر موسیقی مناسب برای خواب را محققان ثابت کرده اند، از این آلبوم حرفه ای بهره ببرید برای بهبود خواب، لذت خواب عمیق و شروع یک صبح آرام .