آلبوم شادمان در 10 بخش با هدف ایجاد تمرکز و آرامش در ذهن و بدن ورزشکار ایجاد شده است. محتوای ارائه شده در این آلبوم بیش از 9 ساعت موسیقی را دربر می گیرد.

موسیقی یوگا شامل رنج وسیعی از ساز های غربی، هندی و سنتی، صدا های موجود در طبیعت، مناجات و غیره است. موسیقی یوگا به تمرینات یوگا کمک می کند تا ذهن و بدن را آرام کند و تمرکز را افزایش دهد.

یوگا یک تمرین ذهنی و بدنی با یک تاریخ 5000 ساله در فلسفه هندی است. سبک های مختلف یوگا موقعیت های جسمانی، تکنیک های تنفس و مدیتیشن و آرامش را ترکیب می کنند.