عبور از ترس

این دوره یک تجربه منحصر به فرد برای ارتقاء سطح اعتماد به نفس و غلبه بر ترس و شک می باشد.

همه ما در زندگـــی دچــار ترس و نــگرانی و شــک شــده ایــم.
احســاس ناتـــوانی و شکســت را بارها و بارها تجــربه کرده ایم.
وقتـــهایی بوده که هیــج راه حلی برای مشکلاتمــان نیافتــه ایم .
با کمک این دوره میتوانی اولین قدم را برای رهایی از نگرانی برداری.
مدیتیشــن ها و تمرین های این دوره ما را راهنمــایی می کنــــد:
برای بالاتر بردن اعتماد به نفس
و برای غلبــه بر ترس و شــک

ثبت نام نشده

دوره Includes

  • 11 بخش