تو از نو

رهایی از بند وابستگی، افزایش قدرت اراده و یافتن عظمت درون

من و تو به ناچار و یا همسو با جریان متدوال جامعه، درزندگی دچارعادت هایی شده ایم، عادت هایی که به غلط بودنشان واقف هستیم.
فقط من و تو می دانیم چه ضررها و زیان هایی را از تکرار این عادت ها متحمل شده ایم.
اما هرگز راه رهایی از آن را نیا فته ایم، وگویی در چرخۀ تکرارآنها اسیر شده ایم.
بارها و بارها با خودمان عهد بسته ایم برای ترک عادت، اما نیرویی شاید فراتر از قدرت ارادۀ ما، وادارمان کرده است، و ما به رغم عهد و پیمان قبلی در دایرۀ عهد شکنی و تصمیم مجدد مانده ایم. با خود پیمان می بندیم و دوباره پیمان شکنی می کنیم.
قدرت و تکنیک نوین به کار گرفته شده در دورۀ “تو از نو” من و تو را “از نو” خواهد ساخت. در طول دوازده روز همراه با تمرین و تکرارمی توانیم مطمئن باشیم این پیمان شکستنی نیست و نیروی ما فراتر از هر وسوسه ایست.

ثبت نام نشده

دوره Includes

  • 13 بخش