به نام خدا
ضمن تشکر بابت انتخاب وب سایت innoghte.com
قوانین و‌ مقررات استفاده از وب سایت “این نقطه” به شرح زیر می باشد:

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪﺭﺝ، ﺭﻭﯾﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ.

تعاریف اولیه:
ﻣﺸﺘﺮﯼ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﯾﮏ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ، ﻣﺸﺘﺮﯼ ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺟﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

حریم خصوصی:
ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ، ﺷﻤﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ.

حق نشر:
ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ، ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ، ﺁﺭﻡ، ﺁﯾﮑﻮﻥ ﺩﮐﻤﻪ، ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ، ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺻﻮﺗﯽ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﮐﭙﯽ، ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﺘﺒﯽ، ﺣﻖ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ. هر نوع کپی برداری و رکورد و یا ذخیره فایل های دوره های وب سایت “این نقطه” به نشانی innoghte.com تخلف قانونی و اخلاقی بوده و نحوه استفاده از دوره ها تنها از طریق وب سایت و به صورت آنلاین می باشد.

اکانت کاربری:
وب سایت “این نقطه” این حق را برای خود قائل است که از ارائه سرویس به هر کاربری که تشخیص می دهد، خودداری نماید. استفاده از اکانت کاربری تنها توسط یک کاربر مجاز می باشد و هر نوع استفاده مشترک (دونفره یا چند نفره)، تخلف محسوب شده و ممکن است باعث توقف ارائه خدمات شود. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﺎﻻ (دوره) ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺭﺯﺭﻭ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﺪﺍﺭﺩ.

نحوه استفاده از دوره ها:
وب سایت innoghte.com برای سرویس دهی به سرتاسر دنیا طراحی شده است. جهت استفاده از محتوای دوره های خریداری شده، کافیست به بخش “دوره های من” در اکانت کاربری خود مراجعه کنید. با خرید از وب سایت این نقطه، شما در حقیقت اشتراک دائم و آنلاین یکی از دوره های آموزشی را خریداری می کنید. به دلیل حفظ حق نشر کاربران حق دانلود و یا ذخیره کردن محتوای دوره ها را ندارند و هر نوع کپی برداری از محتوای ارائه شده، تخلف قانونی و اخلاقی می باشد و ﺣﻖ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ برای مجموعه “این نقطه” محفوظ است.
دارنده اکانت وب سایت innoghte.ir فقط مجاز به استفاده در داخل ایران است و استفاده در خارج از ایران تخلف محسوب می شود.

قوانین ورکشاپ ها و ایونت ها:
جلسات راس ساعت اعلام شده شروع می شوند و به پایان می رسند. شرکت در ورکشاپ های حضوری، بدون ارائه بلیط خریداری شده از وب سایت مقدور نخواهد بود. بعد از انجام رزرو، چه برای ورکشاپ های آنلاین و چه برای ورکشاپ های حضوری، اطلاعات تکمیلی برای شما ایمیل می شود.(در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید) بعد از انجام خرید، امکان عودت وجه، تغییر ساعت، تغییر کلاس وجود نخواهد داشت. عدم حضور شما در کلاس مسئولیتی برای مجموعه “این نقطه” ایجاد نمی کند. چنانچه قبل یا بعد از برگزاری نیاز به پشتیبانی داشتید، می توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس [email protected] اقدام نمایید.

مالی و اداری و مجوزها
مجموعه “این نقطه” در داخل و خارج از ایران به صورت قانونی به عنوان ناشر آنلاین محتوای آموزشی، ثبت شده است و از تمامی حقوق قانونی فعالیت در فضای مجازی برخوردار می باشد.
در صورت نیاز به عودت وجه، وجه پرداختی، تنها به حساب مبدا عودت داده خواهد شد. مراحل عودت وجه ممکن است به دلیل اختلالات بانکی زمان بر باشد.
مسئولیت اختلالات بانکی در زمان خرید، با بانک و سیستم بانکی است و چنانچه وجه از حساب کاربر کسر گردد و به حساب مجموعه “این نقطه” واریز نشود، سیستم بانکی موظف است تا 72 ساعت مبلغ را به حساب بانکی مبدا عودت دهد.

ﺳﺮﻭﻳﺳﻬﺎﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﻧﯿﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ، ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻯ، ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪﺭﺝ، ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﻮﻩ ﻗﻬﺮﯾﻪ، ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “این نقطه” ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

موفق و پیروز باشید.